MERKEZ 

Adres: Sahipata Mah. Teyfikiye Cad. No:33

Karatay/KONYA

Telefon: 444 16 11

Email: bilgi@sarrafbasak.com.tr